Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt per e-mail. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van het e-mailadres onmiddellijk meldt door een mail te sturen naar info@vmwebdesign.be. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.

De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden per e-mail op info@vmwebdesign.be. Het is mogelijk dat er documenten opgevraagd worden ter bevestiging van de wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 3

Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis en inclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Alle diensten van VM Webdesign zijn op basis van vooruitbetaling, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven aangegeven door VM Webdesign. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd door VM Webdesign. VM Webdesign verbindt er zich toe de klant vooraf te informeren omtrent deze prijswijzigingen. Wanneer de betaling is ontvangen kan de bestelling niet meer opgezegd worden mits anders overeengekomen.

VM Webdesign behoudt zich het recht voor, bij gebreke van een tijdige betaling, een bestelling of verlenging te annuleren binnen de 15 dagen na plaatsing of verlenging, dit zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.

De klant beschikt (wet op overeenkomsten op afstand) over een termijn van 7 werkdagen na bestelling waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en dient de klant de betaling van de bestelde dienst door te voeren of een vergoeding te betalen van 9,95 euro, inclusief BTW. Wanneer de klant een betaling uitvoert voor het einde van de termijn van zeven werkdagen zal de levering van de diensten reeds uitgevoerd worden en gaan de klant en VM Webdesign akkoord dat het verzakingsrecht niet kan worden uitgeoefend.

De maand voor de vervaldatum van het domein of account ontvangt u een mail vanwege VM Webdesign waardoor u verwittigd wordt van het feit dat uw overeenkomst gaat aflopen en u de mogelijkheid hebt om tijdig op te zeggen tot 15 dagen voor de vervaldatum. Een opzegging kan enkel gebeuren via mail op info@vmwebdesign.be of aangetekend schrijven. Bij niet tijdige opzegging is de klant steeds een betaling verschuldigd. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben. Ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd en kan hij een nieuw domein kiezen.

Artikel 4

De diensten van VM Webdesign mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief):

 • Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.
 • Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.
 • Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere e-mails. VM Webdesign hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.
 • Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
 • Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan VM Webdesign vindt dat het niet gepast is.
 • Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal VM Webdesign dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.
 • Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

Door aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden geeft de klant toestemming aan VM Webdesign om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.

Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van VM Webdesign) op de ter beschikking gestelde hostingruimte. Bij twijfel kan u steeds VM Webdesign raadplegen.

 • Websites met adult (+18) of pornografische inhoud.
 • Online game scripts zoals ondermeer criminals.
 • Chatsoftware.
 • Streaming audio en video.
 • Proxy- servers of script.

Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website.

Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Onze shared webhosting accounts zijn de perfecte oplossing voor het overgrote merendeel van alle websites, maar sommige sites horen soms niet thuis in een shared omgeving. VM Webdesign heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.

Artikel 5

Klanten met een shared account waarop een beperking van dataverkeer is, kunnen bij overschrijding upgraden naar een hoger pakket.

Klanten met een shared account betalen 1,00 euro (excl. BTW) per MB meer verbruikt dataverkeer. Deze bedragen zullen gefactureerd worden van zodra het bedrag een bepaalde som bereikt heeft, dit om de administratiekosten te beperken. Men kan ook opteren het dataverkeer te verhogen vanaf de 2de maand nadat deze verhoging aangevraagd is.

Gespecialiseerde technische support voor zaken buiten onze standaard dienstverlening wordt aangerekend aan 6,25 euro per begonnen kwartier (exclusief BTW).

Artikel 6

VM Webdesign zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door hem verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens op een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van foutieve informatie zullen doorgerekend worden aan de klant. Bij .nl domeinen geeft de klant aan VM Webdesign de volmacht om in zijn naam de nodige SIDN documenten en registratieformulieren te ondertekenen (VM Webdesign houdt zich het recht voor de klant alsnog te vragen de nodige documenten door te sturen of te faxen).

De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. DNS.be voor .be domeinen, SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, ... domeinen. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

Artikel 7

Het gebruik van de klant van een dienst bij VM Webdesign is geheel voor zijn/haar risico. VM Webdesign of één van zijn medewerkers, partners, … kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door VM Webdesign, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen toegang kunnen verschaffen tot de account. ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account.

VM Webdesign kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website. Alhoewel VM Webdesign er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor backups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een backup niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige backups van zijn gegevens op onze accounts.

Artikel 8

Alle facturen worden in PDF formaat via e-mail aan de klant bezorgd. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan er ook een factuur per post verzonden worden mits betaling van een administratiekost van 12,10 euro, inclusief BTW.

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 1,00 % per maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50,00) als schadebeding. In deze forfaitaire vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. De kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.

De verkochte goederen en geleverde diensten blijven eigendom van VM Webdesign tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Eens de goederen of diensten geleverd zijn, draagt de klant alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van goederen en diensten als gevolg hebben.

Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van het factuur te gebeuren. Ze dienen aan ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven en zij schorsen de betalingsverplichting niet op.

VM Webdesign behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 9

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is er geen vergoeding lasten ons te betalen aan de klant.

Artikel 10

Bij een schending van één van de regels uit onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief te schorsen of stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten aan de klant.

Elke overtreding van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal resulteren in een kost betaalbaar aan VM Webdesign van minimaal 50 euro per klacht of overtreding en/of schorsing of stopzetting en beëindiging van uw account en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen. De klant begrijpt dat deze schadevergoedingen kunnen oplopen naargelang de ernst van de klacht en dat deze niet gelimiteerd zijn, alle kosten zullen integraal of gedeeltelijk op de klant verhaald worden.

VM Webdesign is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van de dienst bij overtredingen van de algemene verkoopsvoorwaarden. Betaalde sommen blijven eigendom van VM Webdesign.

VM Webdesign behoudt, bij een overtreding, zich het recht om uw account, en ook verdere zakenrelaties met U, te beëindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk. We zullen ons best doen om ieder geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.